Meet the Team

Karim Morsy, Ph.D., P.E. image
Karim Morsy, Ph.D., P.E.

Co-founder & CEO

Amr Morsy, Ph.D., P.E. image
Amr Morsy, Ph.D., P.E.

Managing Director - USA

Mohamed Hassan, MBA image
Mohamed Hassan, MBA

Managing Director - Egypt

Salma El-Masri, MSc image
Salma El-Masri, MSc

Partner, ESG Director

Steven Spenser image
Steven Spenser

Director, ESG & Sustainability

Passante Hicham image
Passante Hicham

Sustainability Officer